بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۰

work_desk

از همه سخت تر کار کنیم !

متاسفم که این را می‌گویم، ولی اگر می‌خواهید موفق‌تر باشید، باید میان مفهوم ایجاد تعادل میان زندگی و کار، دوباره فکر کنید. موفق‌ترین افراد خلاقی را که می‌شناسم هیچ‌وقت کار…