پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

بیابان تاتارها

… بیست و دو ماه مدت کمی نیست. حوادث بسیاری ممکن است در این فاصله روی دهد. در بیست و دو ماه، خانواده های تازه ای ممکن است پدید آیند و بچه هایی زاده شوند و حتی زبان باز کنند. بیست و دو ماه کافی است که در زمینی که جز علف بر آن نیست، عمارتی بزرگ بر آن بنا شود. کافی است که زنی زیبا، پیر شود و دیگر هوسی در کسی بر نینگیزد. کافی است که زمینه برای بیماری، حتی بیماری بسیار درازی آماده شود و تن او را کم کم بفرساید. اندکی آرام یابد و مدتی توهم بهبود پدید آرد، بعد با شدت بیشتری آشکار گردد و آخرین امید را نابود کند. حتی کافی است که بیمار بمیرد و به خاک رود و فراموش گردد. بیست و دو ماه.

گزیده ای از ” بیابان تاتارها ” نوشته :  دینو بوتزاتی

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 57,327
  • 966
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید